Mikä erottaa puhtaan kovan pelin likaisesta? Entä rikollisesta?

Ymmärretäänkö, miten vakavasta asiasta on kyse?

Viime vuodet ovat saaneet minut vakavoitumaan, kun olen seurannut yhä likaisemmaksi menevää poliittista peliä Hämeenlinnassa. Olen seurannut sitä aikaisemmin sisältä, nyt sivusta ja myös asiantuntijana. Kaikkien olisi hyvä tietää ja ymmärtää, miten vakavasta asiasta on kyse silloin, kun työelämässä tai politiikassa sorrutaan likaisen saatikka rikollisen pelin puolelle. Seuraavassa on joitakin ammattialalla yleisesti tunnettuja ja tuhansiin tapausesimerkkeihin perustuvia asioita tiedoksi, jotta kukaan ei ainakaan tietämättään sorru sellaisia pelaamaan tai kannattamaan. Painotan, että seuraava on yleistä ja julkista tietoa, kenen tahansa löydettävissä alan kirjallisuudesta ja asiantuntijoilta.

 

Puhdas kova peli ei ole likaista

Mainittakoon, että reilu ja puhdas kovakin peli kuuluu politiikkaan, kaupankäyntiin, ammatillisiin väittelyihin, opiskelijoiden seminaarien opponointiin tai kipakoihin asiallisiin väittelyihin ystävienkin kesken. Puhtaan kovan pelin tyypillisiä ja hyväksyttyjä piirteitä ovat mm. asiakeskeisyys, asiaperustelujen ja vastaperustelujen välinen prosessimaisesti etenevä vastakkainasettelu, pyrkimys voittaa ja saavuttaa etuja, nyhtää edut toiselta, voiton saavuttaminen käsiteltävään asiaan liittyvillä tiedoilla, perusteluilla ja taidoilla. Pyrkimyksenä on yleensä myös halu muuttaa toisen käsitystä lähemmäksi omaa. Sitkeys, kyky edetä pelissä johdonmukaisesti ja muokata omiakin käsityksiä sen mukaan, mitä uutta ja pätevästi perusteltu tietoa ja väitteitä matkan varrella tulee vastaan. Puhtaaseen peliin voi kuulua myös vahvoja tunteita, värikästä kielenkäyttöä ja teatraalista esitystapaa, huumoriakin, mutta kaikkea leimaa asiallisuus. Taitavaa ja värikästä puhdasta kovaa peliä on usein mielenkiintoista ja toisinaan hauskakin seurata.

 

Likainen kova peli

Likaiseksi kova peli muuttuu, kun puhtaan pelin piirteet alkavat korvautua asiattomilla ja asiaan kuulumattomilla elementeillä. Tällaisia ovat mm. varsinaisen asian ja siihen liittyvien perustelujen jääminen sivuosaan tai syrjäyttäminen kokonaan tai huomion vienti harhautusmielessä asian kannalta epäoleellisiin asioihin. Oleellisia tietoja jätetään kertomatta tai vääristellään. Esitetään asiaankuulumattomia ja henkilöön meneviä loukkaavia mielipiteitä. Huomion vieminen asian sijasta esim. ikään, ulkonäköön, sukupuoleen tai yksityiselämään ovat myös usein esiintyviä piirteitä. Likaiselle pelille on tyypillistä myös se, että yritetään saada vastapuoli asiattomuuksilla negatiivisten tunteiden valtaan ja sekoittaa sillä tavalla hänen asiaan liittyvää ajatteluaan ja argumentointiaan. Rehellisyys vaihtuu likaisessa pelissä epärehellisyydeksi, luotettavuus epäluotettavuudeksi. Yleistä on myös, että tunteet korvaavat varsinaisen asian, mikä pahimmillaan johtaa tilanteen hallinnan menettämiseen ja pelin muuttumiseen entistä likaisemmaksi. Kun tosiasiat korvautuvat mielikuvituksella tai toista osapuolta mustamaalaamaan tai tuhoamaan pyrkivillä tietoisesti keksityillä tai pahimmillaan harhaisilla käsityksillä, ollaan jo hyvää vauhtia liukumassa entistä ongelmallisemmille pelikentille tai rikollisen pelin puolella. Kun ammatillinen ja aikuismainen käytös romahtavat pahasti ja toistuvasti, ollaan jo yleensä rikollisessa pelissä.

 

Rikollinen peli

Rikollisessa pelissä aletaan likaisten piirteiden lisäksi entistä selvemmin ja toistuvammin rikkoa lakeja ja ammatillisesti velvoittavia ja valvottuja sääntöjä. Rikollisen pelin ensimmäisessä asteessa lakirikkomukset liittyvät yleensä rikoksen tunnusmerkit täyttävien sanojen käyttöön ja kirjallisten aineistojen laittomaan käyttöön tai tarkoitukselliseen muuttamiseen ja vääristelyyn. Silloin liikutaan esimerkiksi lievempien virkarikosten, kunnianloukkauksen, yksityisen loukkaavan tiedon levittämisen, uhkailun tai tasa-arvon räikeän rikkomisen alueella. Rikollisen likaisen pelin pahetessa lakirikkomukset muuttuvat vakavammiksi, julmemmiksi, fyysisemmiksi, fyysisiä tai taloudellisia vahinkoja aiheuttaviksi, jolloin mahdollisten rikosnimekkeidenkin kirjo laajenee merkittävästi.

 

Minkälaisilla ihmisillä on keskimääräistä suurempi riski pelata likaista peliä?

Yksittäisiin ja lievimpiin likaisen pelin piirteisiin voi periaatteessa sortua kuka tahansa esimerkiksi voimakkaissa väsymys- ja stressitilanteissa tai lyhyissä suutahduksissa. Kertaluonteisuus ei kuitenkaan tee kenestäkään vielä varsinaisen likaisen pelin pelaajaa. Yksittäisissä ja satunnaisissa hairahduksissa fiksu ja henkisesti aikuinen ihminen on häpeissään, pahoillaan ja pyrkii hyvittämään tai ainakin ottamaan oppia tilanteesta ja useimmat siihen kykenevätkin. Silloin hairahdukset eivät riko neuvotteluyhteyttä, työyhteistyösuhdetta, ystävyyttä tai poliittista toveruutta.

Toistuvasti likaista peliä pelaavien tyypilliset piirteet ovat yleisesti hyvin tunnettuja. Yksilöiden välillä on eroja, mutta tietyt piirteet ovat yleisesti ilmeneviä. Merkittävimmät liittyvät mm. heikkoon itsetuntoon, persoonallisuuden kehittymisen puutteisiin ja tunne-elämän hallintavaikeuksiin. Näistä seuraa mm. vaikeus kestää turhautumia ja epäonnistumisia ja hallita ja ratkoa niitä aikuismaisesti ja rakentavasti. Käyttöön tulevat haitalliset selviytymiskeinot, kuten mustavalkoinen ajattelu, loukkaavat ja asiattomat hallitsemattomat hyökkäykset ja tunnepurkaukset, yritys saada toinen osapuoli negatiivisten tunteiden valtaan, suuttumaan, masentumaan, ahdistumaan tai menettämään muuten mielensä tasapainon. Likaisen pelin pelaaja saa siitä jonkinasteista ja usein syvääkin tyydytystä: oma olo tulee paremmaksi, kun saa toisen voimaan huonosti. Myös hyvityksen saaminen kostamalla liittyy erityisen heikkoon itsetuntoon. Siihen Kostoon ja hyvityksen tarpeeseen liittyy usein myös pyrkimys mustamaalata vastapuoli muilla kuin asiaan liittyvillä perusteluilla ja pahimmillaan keinolla millä hyvänsä. Myös tosiasioiden tietoinen tai tiedostamaton kieltäminen on yleistä. Pahimmillaan mukaan voi tulla myös selvää todellisuudesta irtautunutta harhaisuutta. Se voi lievimmällään olla asioiden voimakasta vääristelyä, johon henkilö itsekin alkaa uskoa. Pahimmillaan tuloksena on täysin mielikuvituksen tuottamia harhakäsityksiä.

Rikollisen pelin tyypillisillä pelaajilla ovat likaisen pelin pelaajien piirteet, mutta pahempina ja vakavampina. Heillä myös persoonallisuuden ongelmat ovat syvempiä ja keskenkasvuisuus laajempaa ja vakavampaa.

 

Likainen peli on tuomittavaa

Likaisen pelin pelaajan piirteet eivät tee ihmisistä ihmisinä pahoja. Kysymys on enemmänkin henkisen ja persoonan kehityksen keskenkasvuisuudesta, tunteiden ja itsen hallintakyvyn puutteesta, käyttäytymisen kehittymättömyydestä ja hallitsemattomuudesta tai toisinaan vain kansankielellä sanottuna keskenkasvuisuudesta tai rajattomuudesta. Olivat syyt mitä tahansa, se ei kuitenkaan poista likaisen tai rikollisen pelin tekojen tuomittavuutta. Pahoihin tekoihin on puututtava, olipa kyseessä alaikäinen tai aikuinen.

 

Miten pitäisi toimia, kun tuollaista peliä kohtaa?

Yhtä oikeaa neuvoa ei voi antaa, koska peliin puuttumisen keinot riippuvat paljon kokonaistilanteesta ja minkälaisella elämänalueella ja ympäristössä sitä havaitaan. Alaikäisten ollessa kyseessä puuttumiskeinot painottuvat kasvatuksellisiin ja opetuksellisiin. Rakkaus ja rajat. Varttuneempien teinien osalta vakavammissa tapauksissa tulevat mukaan enemmän myös viranomaistoiminnan kautta tuleva tuki ja sanktiot. Aikuisten osalta työelämässä keinot ovat paljon yksinkertaisempia kuin jos likaista peliä pelattaisiin lähipiirissä tai naapurustossa. Yksittäiset hairahdukset eivät vaadi kummoisia keinoja. Pahoittelu ja opiksi otto usein riittävät. Lievemmissä likaisissa peleissä mennään nopeasti ja pakollakin neuvottelupöydän ääreen. Puhutaan asia selväksi, kirkastetaan pelisäännöt ja sovitaan selvät ehdot ja rajat, joiden puitteissa on ehdottomasti toimittava. Lisäksi pohjaksi tarvitaan vilpitön halu toimia jatkossa puhtaasti ja sovitusti. Jos likainen peli jatkuu lievänäkin, palataan neuvottelupöydän ääreen uudelleen. Äänen sävyt vakavoituvat, ongelmat käydään suoraan läpi ja yhteistyön lopettamista jo harkitaan. Jos vielä vakuuttavaa tahtoa löytyy, voidaan vielä yrittää, mutta tiukalla seurannalla. Jos lieväkin likainen peli jatkuu kolmannen kerran, yhteistyö varsinkin työelämässä kannattaa lopettaa siihen. Jos kyse on organisaation sisäisestä asiasta, siirrytään jo puhuttelu- ja varoituslinjalle. Jos sama peli jatkuu, varoituksista siirrytään vakavampiin rangaistuksiin.

Jos heti aluksi ilmenee vakavia likaisen pelin piirteitä, yhteistyö kannattaa yleensä lopettaa heti asianosaisten kanssa ja vaihtaa yhteistyökumppaneita. Aina se ei ole mahdollista. Toisinaan varsinkin sisäisissä ongelmissa voidaan yrittää pitkäaikaisempia, velvoittavia ja vaativia kehitystoimia, mutta kaikkien osapuolten pitää siihen haluta ja kyetä. Jo tehtyjä tuomittavia tekoja ei sellainen polku kuitenkaan korvaa, vaan seuraukset on kärsittävä. Likaiseen peliin mieltyneiden piirteet ovat pääsääntöisesti sellaisia, ettei oppimista tapahdu pelkällä puheella tai anteeksiannolla. Rajojen on oltava ehdottomia ja päällä on oltava rangaistuksen uhka, jos sama peli jatkuu. Tämä koskee yhtä hyvin alaikäisiä kuin aikuisia.

Jos ilmenee rikollista peliä, varsinkin toistuvaa, on edettävä nopeasti lain mahdollistamaa tietä. Tällaista peliä pelaavat tarvitsevat selkeät rajat, jotka aikuisten osalta tulevat lakien määräämien seurausten kautta. Yleinen virhe on, että likaista peliä siedetään liian pitkään tai käytetyt keinot ovat liian pehmeät. Rajaton ja likaisella pelillä rellestävä nuori tarvitsee rajat. Sama periaate pätee aikuisiin pelureihin. Nopealla ja tiukalla puuttumisella voidaan parhaimmillaan korjata tilannetta pikaisestikin ja ennaltaehkäistä pitkäaikaiset, tuhoisat ja usein myös pahenevat käytöshäiriöt. Alaikäisille aikuisten tiukka puuttuminen voi olla pelastus. Aikuiselle oikeuteen joutuminen voi olla uuden alku.

24 kommenttia artikkeliin “Mikä erottaa puhtaan kovan pelin likaisesta? Entä rikollisesta?”
 1. avatar nimimerkki sanoo:

  Se että varmistaa lakimieheltä etukäteen liikkuvansa lain rajoissa, kertoo siitä että tietää itsekin horjuvansa siinä rajapinnan tuntumassa. Moraalisesti tuo kirjoitus oli tietenkin täysin tuomittava ja kaikkien likaisten temppujen äiti. Toivon pohjat kirjoittaneen lähipiirille voimia ja kaikesta huolimatta malttia tässä kohtaa. Tällaiset kirjoitukset kun voivat sotkea jopa perhesuhteita pahimmillaan.

 2. avatar saara finni sanoo:

  Soitin Journalistiliiton lakimiehelle, joka oli sitä mieltä, että jutusta kannattaa ehdottomasti tehdä kantelu Julkisen sanan neuvostolle.

  Niin olin arvellutkin. Saahan kuka tahansa syytää suustaan ja kynästään mitä sontaa haluaa, mutta vastuu onkin sillä, joka sen julkaisee, eli tässä tapauksessa Kari Karppisella.

  No, olihan tuossa Seppo Rehusen blogissa olevassa Kiemungin kirjoituksessa yksi hilpeäkin kohta: ”…asian esille nostamiselle olikin vankat journalistiset perusteet”.

  Saan eläkettä journalistin työstä, mutta tähän päivään mennessä en ole kuullut, että jonkun henkilön yksityiselämän riepottelulle olisi ”journalistiset perusteet”.

 3. avatar Siikmund Froid sanoo:

  Kiemunki repi selkeästi jutussa paitsi yksityiselämän ja yksityisyyden suojan kaikki rajat rikki, mutta myöskin tuhosi lopullisesti khn toimintakyvyn. Näin ainakin todennäköisesti on nyt asian laita.

 4. avatar JP sanoo:

  Olen lukenut tänään mm. HäSa blogeista maahanmuuttaja-keskustelua. Uskallan väittää, että Kari Ilkkalaa herrasmiesmäisemmin, neutraaleimmin ja asiallisemmin ei aihetta voi käsitellä. Yhdessä SCC-blogissa nimimerkillä kirjoittava henkilö kyselee Ilkkalalta aiheesta ja Ilkkala enemmän kuin vastaa kysyjälle, ainoana sivujuonteena kertoen siirtävän alkuperäisen aiheen ulkopuolella menneen keskustelun, sille omaan, uuteen blogiin.

  Kaiken tämän päälle, Ilkkalalle ja Ranteelle lyödään rasistileimaa. Kävin jopa lukemassa parjatun Halla-Ahon sivuja, huomaten yllätyksekseni, että ”mieshän kirjoittaa myös paljon asiaa”. Rasistia minusta ei silti saa, ei vaikka kuinka syyttäisi ja vielä vähemmän uskon, että Perussuomalaiset Ilkkala ja Ranne olisivat sitä.

  Sigismund Schlomo Freud tuossa yllä ”maalaa” KH:n toimintakyvyn permanentlysti deaktivoituneen, hän on todennäköisesti erittäin oikeassa ja Perussuomalaisia Ilkkalaa ja Rannetta siitä on turha syyttää, iisakki-teesein 100-0.

  Hämeenlinna tarvitsee enemmän Perussuomalaisia ja vähemmän Kiemunkeja.

 5. avatar Heikki Koskela sanoo:

  Moro Jari!
  Yllättävän viileän arvioinnin teit tuossa yllä, ja hyvä asia on, että pidät hermosi kurissa. Tästä on vaikea mennä eteenpäin, mutta vaalit ratkaisevat. Olen kaukana politiikan ulkokehällä, mutta rivihenkilötkin näkevät, missä mennään.
  Perheellesi kaikkea hyvää toivoo Hessu K.

 6. avatar Jari Ranne sanoo:

  Olen työskennellyt 25 vuotta mm. vakavasti luonnehäiriöisten, persoonaltaan keskenkasvuisten, monenlaisista ongelmista kärsivien, rikollisten ja päihdeongelmaisten kanssa. Ihmisten monenlaiset syvätkin ongelmat ja niiden työstämiset ovat olleet osa työtäni. Koulutan, konsultoin ja ohjaan sellaista työtä. Likaisen ja rikollisen, kuten puhtaankin pelin kuviot ovat tuttuja. Asiakkaat eivät ole koskaan hyökänneet perhettäni ja yksityiselämää kohtaan, vaikka todella vaikeita asioita ja todella vaikeissa elämäntilanteissa on paljon käsitelty.

  Nyt on tullut ensimmäinen hyökkäys, törkeä, raa´asti yksityisyyden suojaa, lasten oikeuksia, journalistisia ohjeita yms. rikkova ja lisäksi höystettynä mielikuvituksellisilla väitteillä. Uskomattomalta tuntuu jopa näin asiantuntijanakin, että hyökkääjänä on korkeassa julkisessa asemassa oleva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Eikä kysymys näytä olevan edes yksittäisen sammakon suusta päästämisestä, vaan laajalevikkeisestä ja toistuvasta suoltamisesta.

  Olemme kyselleet ja keskustelleet tapauksesta jo useiden mm. juridiikan, lastensuojelun, journalismin ym. asiantuntijoiden kanssa. Tapausta pidetään erittäin poikkeuksellisena ja paljon vakavampana kuin oli alkuoletus. Näyttää olevan sekä juridiselta että lastensuojelun näkökulmasta erittäin harvinaista, että korkeassa julkisessa asemassa oleva tai ylipäätään missään muussakaan asemassa oleva rikkoo yksityisyyden suojaa, vääristelee ja polkee lasten oikeuksia julkisesti tällä tavalla. Useimmat eivät ole ainakaan ensi vaiheessa muistaneet yhtään vastaavaa tapausta Suomesta. Hämmästystä on herättänyt myös se, että kyseisten asioiden edelleen levittämiseen ja kannattamiseen on sortunut muitakin vastuullisissa tehtävissä olevia. Useat ovat esittäneet mm. seuraavan kysymyksen: Eivätkö ihmiset teillä siellä tiedä, että elämme maassa, jossa yksityisyyden suoja ja alaikäisten oikeudet ovat erityisen hyvin suojattuja?

 7. avatar JP sanoo:

  No niin, pitkän kirjoitukseni aika Jari Ranne ehtikin edellä hieman esitellä itseään, kiitos siitä. Kirjoitukseni odottaa hyväksyntää, ehkä linkkien vuoksi (kannattaa vilkaista), tai ehkä sisällön asiallisuuden tarkistaminen vuoksi. Vastuullista toimintaa mielestäni.

  En taidakaan olla ihan niin yksinkertainen ihminen, kuin itse kuvittelin. Sanoin rakkaalle omalle puolisolleni minuutteja siitä, kun olin lukenut 1.10. KU Kiemungin haastattelun, ”Kari Ilkkala ja Lulu Ranne tuli juuri valituksi vuonna 2015 kansanedustajiksi”. Uskon väittämääni edelleen ja he ovat mitä parhaimpia henkilöitä ajamaan Suomen ja meidän hämeenlinnalaisten asiaa, seuraavat vuodet.

  Odotan Kari Karppisen ulostuloa täällä SOME:n puolellakin, päätyön lisäksi. Autoitko tietoisesti Iisakki Kiemunkia tämän poliittisessa eutanasiassa? Mm. Saara Finni huutaa sinua vastuuseen kommentilla http://windy.blogijanne.fi/2014/10/02/mika-erottaa-puhtaan-kovan-pelin-likaisesta-enta-rikollisesta/

  Kari Karppinen, oletko meidän ”Claus von Stauffenberg”, jos olet, ethän epäonnistu? (viittaus on tarkoitettu kuvainnolliseksi)

 8. avatar JP sanoo:

  Jari Ranne, kysyt toisessa blogissa Sarilta ”miten kehtaat….?” Minä veikkaan, ”että ihan hyvin…”

  Meinattiinhan Kekkonenkin aikanaan ampua. Ukko-perkule kirjoitti vieläpä nimimerkilläkin. Pekka Peitsi taisi olla melkoinen trolli jo ennenkuin edes Tv:ssä oli värit. ja meidän hämeenlinnalaisten omat kunnallislikapyykkääjät edes aurinkoisina pilkkeinä isiensä silmäkulmissa tai tahroina mekolla. Pekka Peitsi -nimimerkkiä näemmä käyttivät ainakin Wolf H. Halsti ja Urho Kaleva Kekkonen. Olisi siinä Sarillakin pyörinyt sukat jalassa, kummalta odottaa nimellä varustettua kirjepostia?

  Leo Leppänen vittaa aina Forssan ihmeisiin ja on tuo mies näköjään oikeassakin välillä
  (Puren hammasta) Onnittelen Leoa.

  Helkama Forste onkin yllättäen kylmälaitteidein lisäksi valmistanut Forssassa kunnallispoliittisia pesukoneita, hieno innovaatio!

  http://yle.fi/uutiset/forssassa_valtuutetut_sopivat_likapyykkipykalasta_jolla_rajoitetaan_erimielisyyksien_riepottelua_medioissa/7511835

  Taantuman ravistellessa Suomeakin, Tiiriön kolmioon voisikin rakentaa Telluksen suurimpia kunnanvaltuustopesukoneita valmistavan tehtaan? Sijainti olisi optimaalinen, molemmin puolin säilynee itsenäisinä kunnat Hattula ja Janakkala, joista valtuutetut voisi tulla ostoksille. Samaan tilaan sopisi tehdas, pesukonevippiluotottajat Afrikasta ja päältä-, sekä edestä täytettävien valtuusto-, ynnä hallituspesukoneiden esitteytilat.

  Valtakunnan rajojen sisäpuolella on sentään vielä yli 300 itsenäistä kuntaa, joissa Persut vastustaa kaikkea ja Kepulaiset kuntaliitoksia. Demarit ja kokoomuslaiset keskittyvät skandaalien luontiin. Tästä sainkin epäilyksen salaliittoteoriasta:
  ”entä jos paperitehtaiden työläis-demarit ja patruuna-porvarit ovat yhdessä tuumin päättäneet skandaalien sarjatuotannosta, sanomalehtipaperin menekin varmistamiseksi ja painokoneiden ylläpitoinvestointien maksimoimiseksi? Se selittäisi myös Tervakosken paperitehtaan juurelta Hämeenlinnaan päätyneen Kiemungin kaksois-agenttiroolin porvarien sanomalehdessä ja kaupunginvaltuustossa?”

 9. avatar JP sanoo:

  Sarin poliittista muistia taisi parantaa viitaukseni hänen respectiä-respectiä kirjoitukseen. Mitä nyt siinä välissä vähän fanitti iisakkia facebookissa, kun Iisakki elatusmaksuilla kaupungin taloutta korjasi?

  Katsotaan paraneeko Sarin muisti alla olevalla:

  24.10.2012 Sari Rautio (kok) ja Tarja Vikman (sd) kirjoittivat Hämeenlinnan kaupunkiuutisiin Perussuomalaisista (HML) ja heidän kannanotoista kaupungin velkaantumiseen.

  Raution ja Vikmanin kirjoituksen viesti on, että asiat Hämeenlinnassa on hyvällä mallilla, konserniyhtiöiden on tarkoitus suoriutua veloistaan omilla tuotoillaan ja huomioiden kaupungin sijoitukset, tilanne on numeroina jopa hyvä, erityisesti verrattuna muuhun Suomeen.

  No, mihin Perussuomalaisten Ilkkala ja Ranne kirjoitukseen Rautio viittasi? Mitä Ilkkala & Ranne olivat kirjoittaneet?

  20.10.2012 Hämeenlinnan Perussuomalaiset kunnallisvaaliehdokkaat:
  ”Tarja Vikman (sdp) totesi kaupunkiuutisissa 13.10., että kaupungin velkaantumisesta pidetään perusteettoman kovaa melua.”

  Ilkkala & Ranne jatkaa:
  ”Melua kaupungin taloustilanteesta on päinvastoin pidetty aivan liian vähän… ….Kuluvan valtuustokauden velkaantumisvauhti on ollut hirveä…. ….Nykymenoon on siis saatava muutos, tai hyvä ei heilu.”

  Yllä esitettyjen lainausten lisäksi Perussuomalaisten kirjoituksessa oli faktat ja figuurit mukana, ne voi tarkistaa 13.10. 2012 Kaupunkiuutisista.

  Notta, Respectiä Sari vaan, kun tänään aamulla jatkoit TULEVAISUUS EI ODOTA –blogiasi, minkä aloituskappaleessa kirjoitit ” ….Kriisitietoisuus ei ole ilmeisesti riittävästi herännyt….”

  Onneksi sinä heräsit, et 2 vuotta sitten Persujen herätyskelloon, mutta kai sitten uutiseen: http://yle.fi/uutiset/10_miljoonan_vaje_uhkaa_hameenlinnan_ensi_vuoden_budjettiesitysta/7472251

  respektiä, respektiä

 10. avatar saara finni sanoo:

  Katselin äsken Areenasta puolisen tuntia illan koulukiusaamisjuttua. Hetki hetkeltä tuli yhä vahvemmin mieleeni , että Kiemunkihan on aivan tyypillinen koulukiusaaja, yhä vielä. Yrittää loukata ja satuttaa toista mitä törkeimmällä tavalla. Ja miksi?

  Kun eräs luokkamme tyttö kiusasi minua lukiossa (Hämeenlinnassa, muuten sekin), en ymmärtänyt lainkaan mistä se johtui. Selvittyämme ylioppilaiksi, olin eräänä kesäpäivänä käymässsä kaupungissa ja odottelin linjuria puiston penkillä. Tuo kiusaaja käveli ohi ja kysyi, saako hän hetkeksi istua siihen. Tietysti sai, eihän puiston penkillä voi ketään kieltää istumasta.

  Hän aloitti pitkän selityksen, miten hän oli ollut niin kateellinen historian kympistäni, ettei saanut öisin unta. Piti nukkua valot päällä ja aina silloin tällöin katsoa sängyn alle, ettei siellä vain ollut ketään jne.

  Asia ei liikuttanut minua enää millään lailla, koska tiesin, ettei minun tarvitse olla tuon ihmisen kanssa missään tekemisissä koskaan enää.

  Mutta se opetti. Jos joskus olin ollut kateellinen jostakin jollekin, niin se loppui siihen tarinaan. Eli sitä sairautta minulla ei ole ollut. Monta muuta kyllä.

  No, miksi löpöttelen näitä henkilökohtaisuuksia?

  Aloin ajatella , kuinka vaikeaa tällä koulukiusaaja Kiemungilla mahtaa olla kateutensa kanssa. Vaikka yhtään ei sääliksi käy.

 11. avatar JP sanoo:

  Puhut arvokasta asiaa Saara. Koulukiusaamisesta en Iisakin osalta tiedä, hänen nykyinen käytös kuitenkin viittaa siihen, enemmän kuin vahvasti.

  Se on ainakin varmaa, että hän on ”valtuustokiusaaja” ja uskallan sanoa lasten kiusaaja. Ei kai edes hän voi tosissaan väittää, tai vaikkapa Sari Rautio, ettei tuollaiset, toisen ihmisen ja perheen yksityisasioiden julkiset revittelyt vahingoittaisi kohteena olevan perheen vanhempien ja sitä kautta aivan varmasti pienten lasten hyvinvointia? Jos voivat, kysyn Kiemunki ja Rautio, mitä opitte VAUVOJEN KYSELYTUNNILLA MALLIKSELLA?

  http://jokioinen-mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/3ee2e6ec6f85365a44e86b9b07b2d5a1/1412721652/application/pdf/117928/Sophie_4_2010_pienennetty.pdf

  Vai oliko se kaikki vaalipropagandaa? Saitko siellä imettäviltä äideiltä ohjeet ”iskeä ja lujaa”, mikä on sloganisi?

  Hyvä Saara Finni, tarvitsemme enemmän Sinun kaltaisia ihmisiä, ”ketkä nousee bussissa ylös, huutaa kiusaajille, lopeta! Ja kun kiusaajat ottavat puuttujan seuraavaksi hampaisiinsa, tarvitaan MINÄ MYÖS -ihmisiä”

  Saara Finni, katsoin koko ohjelman, se on nähtävissä edelleen YLE areenassa.

  Hämeenlinna, pieniä lapsia käytetään pelinappuloina, NOUSKAA VASTAAN, MINÄ MYÖS!

  Kenakkala? (kaupunginjohtaja)
  Isosuo? (apulaiskaupunginjohtaja)
  Rautio? (kaupunginhallituksen puheenjohtaja)

  Vaadin, että Kiemunki ei esiinny enään yhden ainoaa kertaa nimikkeellä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kun herjaa Lulu Rannetta tai hänen perhettään. SDP:n puoluetunnus riittää.

 12. avatar JP sanoo:

  Dodiih…..

  Jotain yhteistä?

  Sari blogissaan juuri äsken: ”…Ollaan siis ihmisiksi. Ja annetaan työrauha virkamiehille. Sari”
  Ei mahtunut aamun blogi-rukoukseen ruhjotun perheen vanhemmat, lapsista puhumattakaan.

  Entä Iisakki tämän päivän KU:ssa?

  Syntilistalle mahtui Kepulainen, kokoomuslainen, vihreä ja Perussuomalainen, mutta ei yhtään SDP:tä
  Google-haku rikoksesta tuomittuja kansanedustajia (lähde wikipedia)
  -Voitto Eloranta (SDP). murha
  -Eeva-Johanna Eloranta (SDP). näpistys
  -Karl-August Fagerholm (SDP). kunnianloukkaus
  -Maria Guzenina-Richardson (SDP). törkeä liikenteen vaarantaminen
  -Onni Hiltunen (SDP) virkarikos ja virkavirhe
  -Osmo Kaipainen (SDP). rattijuopumus
  -Antero Kekkonen (SDP). rattijuopumus, liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja liikennerikkomus
  -Walter Kuusela (SDP). kuolemantuottamus ja rattijuopumus
  -Jussi Raatikainen (SDP). tahallinen hyötymistarkoituksessa tehty virkarikos
  -Aarre Simonen (SDP). virkarikos
  -Ulf Sundqvist (SDP). törkeä velallisen epärehellisyys Vahingonkorvausvaatimus liikepankkilain perusteella siviiliprosessina.
  -Arvo Tuominen (SDP). laiton poliittinen toiminta

  Respectiä…

 13. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Missäs nyt Ritaluoma luuraa?

  Iisakki on tapansa mukaisesti saanut kohullaan käännettyä huomion pois itse asiasta. Törkeäähän hänen toimintansa on ja täysin sopimatonta kaupungin valtuuston puheenjohtajalle. Vaihto on kumminkin demareiden oma asia jos sen tekevät siitä varmaan pojoja tulisi.

  Julkisen sanan neuvostoon asian voisi asianosaiset viedä ja ehkäpä vasta vaalien jälkeen niin ei tarvitse Sarin huudella vaalityöstään. Vastailisi hänkin siihen mitä kysytään ja siellä missä kysytään. Varsin ylimielistä tuo hänen ilmoittelunsa missä hän vastaa.

  Mutta mitäs Ritaluoma teki, katosi?

  Kauppa tontista on tehty ja allekirjoitettu, siis tontti on SCC omaisuutta kunnes toisin oikeus toteaa. Vain yksi ”pieni” kohta kauppakirjassa jäi Ritaluomalta toteuttamatta, maksaminen. Se ei silti kauppakirjaa pura automaattisesti vaan ensin on Ritaluoma saatava haastettua oikeuteen, jonka hakemuksen kaupunki jätti samaan aikaan kuin Ritaluoma poistui maasta. Maanosaa arvaillaan missä hän on, oliko se nyt Pohjois- vai Etelä-Ameriikka?

  Kysymys kaikentietäville: Missä ajassa haastehakemus vanhenee? Entä sen jälkeen jos ”Ritari” ei löydykkään? Toisen tontillehan ei voi rakentaa, ei sitä voi vuokratakkaan? Odotetaanko nyt vuosia multakasoja kattellen?

  Ritaluoma näyttää Hämeen-Sanomien mukaan saneen ”lainattua” yli kaksi miljoonaa euroa Lammin Säästöpankilta ja vakuutusyhtiö Pohjantähdeltä. Rahalla ei ole ostettu osakkeita SCC:tä vaan se on annettu ”lainaksi” olemaottomia vakuuksia vastaan Ritaluomalle.

  Kysymys kaksi: Kuinka paljon kaikkiaan Ritaluoman mukana lähti rahaa?

  Oma olettamukseni on jotta hän ei palaa. Nikerialaiskirjehuijauskin oli hänen oma juonensa siirtää rahaa pois maasta. Kävihän hän aivan itse järjestämässä Afriikan mantereella ”tilin” jolle voi sitten poliisikin kehotukksesta huolimatta ”turvallisesti” lähettää rahaa itseltä itselle. Tähän tietysti tarvitaan ”apumiehiä” mutta ainahan ”hyvämaineisen liikemiehen” ympärillä ”perskärpäset” pyörii. ( En tarkoita Hannu Kärpästä)

  Iisakinkin olisi aika tarttua toimeen. Niillä tuomareilla voisi teettää muutakin kuin arvion miten voi mollata Lulun yksityiselämää!

  Kysymys kolme: Mitä seuraavaksi tapahtuu?

 14. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Ylläolevaan odotan vastausta kaupungin hallituksen ja valtuuston puheenjohtajilta apulaiskaupungin johtajalta ja sitten myös niiltä jotka asiasta tietävät.

  (Sari huom, vastaukset tälle palstalle)

 15. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Johan mie uamupäevästä kysyin vuan ee oo kukkaa vastannu?

 16. avatar JP sanoo:

  Nyt se varmistui, Leo Leppänen oli oikeassa.
  SDP on palannut juurilleen, ”Forssaan”, julistuksen äärelle.

  Leo Leppänen on tavattu Forssan keskusautiolla ja hänen hurjat puheet CV:stä, sekä taustasta rumpalina ovat saaneet ”lihaa luiden päälle”.

  Anna 8 minuuttia elämästäsi videolle ja ota kantaa, onko Jumala olemassa?
  https://www.youtube.com/watch?v=Eithok_fr74

  Aina olen siihen uskonut, vaikka Kiemunki sitä pilkkaa ja kiihkoiluksi nimittää. Olen pohtinut, voisiko ameebasta, kalan kautta apinaksi muuttunut nisäkäs, jalostua avaruuteen kanssaihmisiä ja raketteja ampuva homo S, olla mutaatioiden sattumaa?

  Toisessa todellisuudessa olen ekto-plasmasta salamoiden muokkaama ja toisessa Luojan luoma homo S?

  Minä valitsen jälkimmäisen, niin muuten myös meidän Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, kokoomustaustaisena.

  Evoluutio paskat välittäisi rytmimusiikista, Jumala ei.
  https://www.youtube.com/watch?v=CPnFjxE_NSY

  Nauttikaa muutama minuutti…
  Leo Leppänen?

 17. avatar JP sanoo:

  Keskustan Hannu Kärpänen. Olet itse ollut aikanaan vuorollasi tietovuoto-kohussa Kiemungin kanssa. Kysyn sinulta Keskustan näkemystä kunnaliispolitiikasta contra valtakunnan politiikka?

  Keskustapuolueen kansanedustaja Kimmo Tiilikainen puhuu 9.10. eduskunnan kyselytunnilla (YLE AREENA eduskunnan kyselytunti, tallenteen kohta 21:10) seuraavasti:

  ”Arvoisa puhemies, pääministerillä on oikeus mielipiteisiinsä, mutta silloin kun pääministeri esiintyy pääministerinä, on ilman muuta selvää, että teidän henkilökohtaiset mielipiteenne tulkitaan Suomen kannaksi.”

  Kannattaa katsoa ko. lähetys. kun valtakunnan politiikan kutistaa paikalliseksi kunnallispolitiikaksi, voi ainakin
  Keskustalainen kysyä:

  ”Arvoisa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla on oikeus mielipiteisiinsä, mutta silloin kun KVpj. esiintyy KVpj:nä, on ilman muuta selvää, että hänen henkilökohtaiset mielipiteensä tulkitaan Hämeenlinnan kannaksi.”

  Keskustan kantana tuomitsitte jo KU 11.10. mielipidepalstalla Kiemungin toiminnan jyrkästi.

  Miten uskotte, että pystytte jatkamaan yhteistyötä kv pj:n kanssa jatkossa?
  Kiemungin asiaton käytös on ollut vuosia jatkuvaa, ette kai tosissanne usko, että hän muuttaisi tyyliään, jolle hän on vannonut olevansa uskollinen?

  Itse muistan, kun hän aiemmissa blogeissa väitti sinun kirjoitelleen mediaan ympärijuovukissa. Miten on, onko ”korkki pysynyt kiinni”? Vai oliko väitteen loanheittoa? Taitaa Keskusta heittää sitä keväisin pellolle ja demarit lehtien palstoille?

 18. avatar Hannu Kärpänen sanoo:

  Huomenta JP!

  Uskon että useimmat kaupunkilaiset näkevät Kiemungin toiminnan kuten minä, Teija Arvidsson tai sellaisena kuin Tiilikaisvertauksessa osoitat. En kuitenkaan henkilökohtaisesti pitäisi valtpj:n rooliin sopivana edes toimittajana ruveta tonkimaan kolleegansa asioita .
  Hallituksen pöydän äärellä ei henkilökohtaiset asiat ole ongelma. Oikeat asiat kyllä hoidetaan. Tällä hetkellä se suurin ongelma lienee demareilla ja kokoomuksella . Valtuuston puheenjohtajuushan siirtyi kaupunginjohtajakaupankäynnissä kokoomukselta demareille.

  Tuota lopussa olevaa ”korkki-juttua” en edes muistanut. En kyllä seuraa läheskään kaikkia medioita, enkä aina edes blogeja viikottain. Onko Kiemunki näin todella kirjoittanut? Mielenkiintoista!

 19. avatar no name sanoo:

  Teija Arvidsson kirjoittaa tänään auki sen, mikä on varmasti monen kuntalaisen mielessä tänä päivänä. Kiemunki puollusteli yksityisasioiden riepottelua iltapäivälehtien tapaan kaivella poliitikkojen asioita palstoillaan. Kiemunki unohti vain sen, ettei hän ole iltapulun toimittaja, vaan valtuuston puheenjohtaja, jonka ruoteliin ei todellakaan kuulu poliitikkojen eikä kenenkään muunkaan yksityiselämä.

 20. avatar Stemu sanoo:

  Olkoon Iisakki Kiemungin avautuminen opetus kaikille demareille siitä, mitä kokoomuslaisten kanssa kaveeraamisesta seuraa. Seura tekee kaltaisekseen.

 21. avatar JP sanoo:

  Hämeenlinnan hallinto on mätä. Vuosia yleisönosastoilla on valitettu ”menosta” ja vallassa olevat (2010-luvulla) olevat vekkarautiokiemunki ovat esiintyneet tietoisesti älyllisinä idiootteina, ”emme ole pässejä jääkiekkoväen narussa”. Bull shit, olettehan.

  Hämeen Sanomat on täysin sitounut lehti, niin sitoutunut, että yhteydenotoistani huolimatta, ei ole julkaissut Kiemuran valehtelua avaavaa juttua, pyydän Helsingin Sanomia julkaisemaan sen. Karppiseen luotettiin ja hänen varaan laskettiin, mutta isoveli on tainnut konsernistä käydä näyttämässä kaapin paikan. Karppinen ei edes vastannut postiin, missä hänen lapaan olisi tarjoiltu Iisakin kokoinen jytky.

  Kokoomuksen ja demarein johtama Hämeenlinna voi huonosti. Niin huonosti, että piti hakea poliittinen puudeli pannulapuksi oulusta asti, ”kunhan on demari”. Kesäteatterin annetaan mennä konkurssiin? Pendelöijät laitetaan maksamaan asumisen ja junamatkustamisen lisäksi myös pysäköinnistä, joka työpäivä, 200 kertaa vuodessa. HPK saa rahat joustolaitoihin. Rautio, jonka puoliso on kantanut pari vuotta verorahoilla allakoitua rahaa vaalikampanjaansa, on päättänyt, että rinkelinmäellä hpk-fanit pysäköi ikuisesti ilmaiseksi. Joustolaidat maksettiin kysymättä edes, että käykö veronmaksajille, sehän oli edellytys liigakiekolle, ihan niinkuin rautio sanoi.

  Kesäteatteria on Tampereella, Valkeakoskella ja ympäri naapurikuntia, upeat puitteet, hienot lavat ja mahtava ohjelmisto. Hämeenlinnaankin pyydettiin parannuksia, ei tullut ei, loputkin tapetaan konkurssiin. ..tanan pannulappu, painu sinne mistä tulitkin.

  Hämeen Sanomat ei reagoinut eilen sanallakaan (ainakaan verkkolehti), kun kävi ilmi, että SCC:tä huijattiin ekan kerran jo keväällä/alkukesästä. Silloin kiemura oli ainakin varmuudella scc hallituksen jäsen.

  Hmm. rautio louski, että kaikkea ei voi vielä puhua julkisesti, tarkoitti siis, ettei elokuinen ollut edes eka?

  Niin makaa kuin petaa, kok-dem suottaa joutua koville, kevään vaaleissa

 22. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Koskas ”Ritarille” voidaan antaa haaste kaupan purusta, koskas se vanhenee, kauanko tartte piileksiä kun kauppa on ok vaikka sitä ei olla maksettu?

  • avatar Seppo sanoo:

   Kaupan purkua voisi käsitellä HS:n seuraavassa ”Lakimies vastaa” jutussa. Kiitos!

 23. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Seppo!
  Laadippa kymysys sinne!

Jätä kommentti

css.php